PRIVACYVERKLARING PERSOONLIJKE GEGEVENS

De huidige verklaring (de “Verklaring”) omschrijft het beleid van de Etam Groep en zijn dochterbedrijven (de “Etam Groep”) rond het gebruik van persoonlijke gegevens en cookies op de website www.1-2-3.com of elke andere website die door de Etam Groep beheerd wordt (de “Website”). Deze verklaring wilt u informeren over de manier waarop de Etam Groep persoonlijke gegevens verzamelt, de redenen waarom die gegevens verzameld worden, het gebruik van die gegevens en uw rechten. De verklaring heeft betrekking op alle gegevens die u verschaft of die door Groep Etam verzameld worden als u op de Website surft.

Als u op de Website surft kan de Etam Groep een aantal persoonlijke gegevens verzamelen. Die persoonlijke gegevens betreffen vooral:
 • • nominatieve gegevens zoals uw burgerlijke staat, telefoonnummers, domicilieadres om uw bestelling te leveren, e-mailadres om de nieuwsbrief te versturen, fotokopieën die u doorstuurt,
 • • elektronische identificatiegegevens op of via uw computer (zoals “cookies” of “IP-adressen”). Via uw elektronische identificatiegegevens kunnen we het toestel waar u verbinding mee maakt of de geraadpleegde pagina's op de Website bepalen of lokaliseren (enkel de stad). Die gegevens op zich zijn meestal onvoldoende om u op een nominatieve manier te identificeren.

1. ALGEMENE GEGEVENS

De Etam Groep kan u via de Website vragen om persoonlijke gegevens mee te delen, bijvoorbeeld om een account aan te maken, bestellingen te plaatsen of u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Als u op de Website surft, kan de Groep Etam gegevens over uw surfgedrag verzamelen, volgens bepaalde voorwaarden die in de rubriek “Cookies” hieronder beschreven worden.

In overeenstemming met de geldende wetgeving werd het advocatenkantoor OGGI, Anne-Sophie Poggi, advocaat bij de balie, 50 rue Etienne Marcel 75002 Paris aangeduid als afgevaardigde voor de bescherming van gegevens.

2. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING EN VERZET TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

U hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Verder kunt u zich verzetten tegen de verwerking van die gegevens. U kunt het recht op elk moment inroepen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@1-2-3.com

U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een controle-instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van schending indien u vindt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens indruist tegen de geldende regelgeving.

3. BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR DE ETAM GROEP

3.1 Doel van het inzamelen van gegevens

Via de Website verwerkt de Etam Groep uw persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:
 • Beheer van uw inschrijving op de nieuwsbrief (in- en uitschrijvingen),
 • Uitvoeren en opvolgen van de bestellingen die via de Website geplaatst worden,
 • Opstellen van anonieme statistieken over het aantal bezoekers van de Website,
 • Toegang krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de Website,
 • Informatie meedelen over producten en/of diensten en / of berichten voor commerciële doeleinden versturen,
 • Uitvoeren van enquêtes en opiniepeilingen.

3.2. Bewaring van gegevens

De gegevens worden enkel bewaard gedurende een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de doelstellingen waar ze voor verzameld werden:
 • Voor het beheer van uw inschrijving op de nieuwsbrief: de Etam Groep bewaart de gegevens drie jaar vanaf de datum van het laatste contact. Als u zich uitschrijft, zal Groep Etam u geen nieuwsbrieven meer sturen.
 • Voor de bestelling van artikelen: de verzamelde gegevens worden bewaard om uw bestelling te kunnen uitvoeren en vervolgens gedurende de periode die noodzakelijk is om het bewijs van een contract of een recht op te stellen; die gegevens kunnen gearchiveerd worden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Koophandel betreffende de duur van bewaring boeken en documenten opgesteld naar aanleiding van commerciële activiteiten en de consumptiewetgeving betreffende de bewaring van contracten die elektronisch afgesloten zijn.

3.3 Ontvangers van de gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor de diensten van de Etam Groep die op uw vraag betrekking hebben. Echter:
 • De persoonlijke gegevens die u doorgeeft wanneer u een bestelling op de website plaatst, zijn bestemd voor het bedrijf van de Etam Groep of zijn onderaannemers die de betreffende bestelling moeten uitvoeren.
 • Uw gegevens worden in geen geval buiten Europa verspreid en de Etam Groep geeft uw persoonlijke gegevens niet door, behalve:
  • Als de Etam Groep die gegevens met derden moet delen om de door u gevraagde dienst aan te bieden, of
  • Als de Etam Groep door een juridische instantie of elke andere administratieve autoriteit opgeroepen wordt om die gegevens kenbaar te maken, of
  • Als u op voorhand uw akkoord gegeven hebt om die gegevens te delen.

3.4 Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

De Etam Groep verbindt zich ertoe om redelijke voorzorgen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de behandelde persoonlijke gegevens te behouden en te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd of vernietigd worden of dat ze door niet-gemachtigde derden geraadpleegd kunnen worden. In dat opzicht werden er technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd.

De Etam Groep heeft echter wel geen controle op alle risico's betreffende de werking van het internet en vestigt de aandacht op de mogelijke risico's die aan de werking en het gebruik van het internet verbonden zijn.

Uw persoonlijke gegevens dienen technisch gezien bewaard te worden en worden gecentraliseerd bij de volgende dienstverleners:
 • oXya – in Ile-de-France en Hauts-de-France,
 • Salesforce Commerce Cloud - in Irland
 • Amazon Web Service - in Duitsland en Ierland,
 • Jaguar Networks - in Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
 • OVH - in Hauts-de-France,
 • Actito - in België.

De Etam Groep hecht het grootste belang aan de bescherming en de veiligheid van zijn informaticasystemen.

Er worden tools gebruikt die de Etam Groep de mogelijkheid geven om eventuele veiligheidslekken op te sporen. Die tools kunnen de teams die instaan voor de veiligheid van uw gegevens op een incidentele manier toegang geven tot uw persoonlijke gegevens. Die gegevens worden uitsluitend verzameld en behandeld om veiligheidslekken op te sporen. De wetgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens wordt strikt nageleefd.

4. COOKIES

4.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen in een speciaal daartoe voorziene ruimte op de harde schijf van uw toestel wanneer u met een browser online diensten raadpleegt. Het cookie-bestand stelt de uitgever in staat het toestel waarop het wordt opgeslagen te identificeren gedurende de geldigheidsperiode of registratieperiode van de betrokken cookie.

4.2 Cookies die wij uitgeven op onze Website

Als u naar de Website surft kan de Etam Groep, mits uw akkoord, verschillende cookies installeren. Die cookies dienen ter herkenning van de internetbrowser die u gebruikt gedurende de geldigheidsperiode van de betrokken cookie.

De uitgegeven cookies dienen om:
 • statistieken op te stellen over de bezoeken, het aantal bezoekers en het gebruik van de verschillende elementen van de Website (bezochte rubrieken en content, traject) die de Etam Groep toelaten om de interesse en ergonomie van onze diensten en de zichtbaarheid van de gepubliceerde inhoud te verbeteren;
 • het surfen op de Website te vereenvoudigen of om de online communicatiediensten die u tijdens het surfen raadpleegt aan u aan te bieden en aldus:
  • de presentatie van de Website aan ta passen aan de voorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) telkens u onze Website bezoekt, afhankelijk van de hardware en de weergave- of leessoftware van uw toestel;
  • gegevens op te slaan met betrekking tot een formulier dat u op de Website hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of met betrekking tot producten, diensten of informatie die u op onze Website hebt geselecteerd (abonnementsdienst, inhoud van een winkelmandje, enz.);
  • u toegang te verlenen tot de persoonlijke zones van de Website die specifiek voor u zijn voorbehouden, zoals uw account, dankzij identificatiecodes of gegevens die u ons eventueel eerder hebt bezorgd;
  • veiligheidsmaatregelen te implementeren, bv. wanneer u wordt gevraagd om u opnieuw aan te melden voor bepaalde content of een bepaalde dienst na een gegeven periode van inactiviteit.

4.3 Cookies uitgegeven door derden op onze Website

De Etam Groep kan op de Website mogelijk applicaties van derden plaatsen die het voor u mogelijk maken om de inhoud van de Website met andere personen te delen of die andere personen informeren over uw bezoek aan of uw mening over de inhoudt van de Website.

De uitgifte en het gebruik van cookies door deze derden zijn onderworpen aan de respectieve beleidslijnen inzake privacybescherming van deze derden.

De Etam Groep heeft geen controle over het proces dat de sociale netwerksites gebruiken om informatie over uw surfgedrag op de Website te verzamelen. De Etam Groep nodigt u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerksites te lezen om op de hoogte te zijn van de doeleinden, en dan met name de advertentiedoeleinden, van het verzamelen van browsegegevens met deze applicatieknoppen. Dit privacybeleid moet u in staat stellen om uw keuzes kenbaar te maken aan deze sociale netwerksites met name door uw gebruikersinstellingen van elk van die netwerken in te stellen.

De Website kan cookies bevatten die door derden uitgegeven worden (communicatiebureaus, bedrijven die bezoekersaantallen meten, enz.) waarmee deze derden, tijdens de geldigheidsduur van deze cookies, informatie kunnen verzamelen over het surfgedrag per toestel van waarop de Website bezocht wordt en kunnen vaststellen of de betalende SEO-campagnes via zoekmachines doeltreffend zijn.

4.4 Uw keuzes met betrekking tot cookies

Er worden u meerdere mogelijkheden geboden om de cookies te beheren. Iedere instelling die u kunt uitvoeren, zal uw surfgedrag wijzigen, alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn.

U kunt er op ieder moment voor kiezen om uw wensen inzake cookies te formuleren en te wijzigen via de hieronder beschreven manieren.

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies op uw toestel, hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever, ervan worden geregistreerd of, net het tegenovergestelde, worden geweigerd.

U kunt uw browsersoftware ook zo instellen dat u telkens de vraag wordt gesteld of u de cookies aanvaardt of weigert. Een cookie kan na uw antwoord desgevallend op uw toestel opgeslagen worden. Voor meer informatie verwijzen we naar de rubriek "Hoe kiezen, in functie van de gebruikte browser?"

(a) Cookies aanvaarden

Of een cookie op een toestel bewaard wordt, is hoofdzakelijk afhankelijk van het feit of de gebruiker van het toestel dat al dan niet wil. De gebruiker kan die keuze op ieder moment gratis te kennen geven en wijzigen via de opties die door de browsersoftware worden geboden.

Indien u de registratie van cookies op uw toestel in uw browsersoftware hebt aanvaard, kunnen de cookies opgenomen in de pagina's en teksten die u hebt bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een speciaal daartoe voorziene ruimte op uw toestel. Daar kunnen ze enkel worden gelezen door de uitgever van de desbetreffende cookie.

(b) Cookies weigeren

Weigert u de registratie van cookies op uw toestel of verwijdert u de reeds bewaarde cookies, dan kunt u niet langer gebruikmaken van een aantal functionaliteiten die noodzakelijk zijn om op bepaalde delen van de Website te kunnen surfen.

Dat zou het geval zijn wanneer u content of diensten tracht te openen waarvoor u zich moet identificeren. Dat zou ook het geval zijn wanneer de Etam Groep of zijn dienstverleners er niet in zouden slagen om, met het oog op technische compatibiliteit, het type te bepalen van de browser die door uw toestel wordt gebruikt, evenals de taal- en weergaveparameters, of het land waar uw toestel verbinding maakt met het internet.

In dat geval wijst de Etam Groep elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen veroorzaakt door de mindere werking van zijn diensten omdat we niet in staat zijn de cookies te registreren of te bekijken die noodzakelijk zijn voor de werking van die diensten en die u geweigerd of geschrapt zou hebben.

(c) Hoe kiezen, in functie van de gebruikte browser?

Iedere browser kan anders worden ingesteld voor het beheer van de cookies en uw keuzes. Dat wordt beschreven in het 'Help'-menu van uw browser, waar u te weten komt hoe u uw keuzes inzake cookies kunt wijzigen.

4.5 Als u uw toestel met andere personen deelt

Als het toestel gebruikt wordt door meerdere personen en als op één toestel meerdere browsers staan, kan de Etam Groep niet garanderen dat de diensten die op dat toestel gebruikt worden ook overeenkomen met de voorkeuren van de gebruiker en niet met die van een andere gebruiker van dat toestel.

In dat geval worden het delen van het toestel met anderen en de instelling van de browser met betrekking tot cookies door u gedaan, naar eigen keuze en onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over de cookies en hun gebruik kunt u het dossier van de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden raadplegen op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

5. WIJZIGING VAN DE VERKLARING

De Etam Groep kan deze verklaring wijzigen en ziet erop toe dat u hierover geïnformeerd wordt via een speciale vermelding op de Website of via een persoonlijk bericht in de nieuwsbrief.

6. BELEID ROND PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

De Website richt zich niet tot minderjarigen. De toegang tot de Website wordt hun echter niet ontzegd omdat ze geen content bevat die verboden is voor personen onder 18 jaar.

Indien er op de Website gegevens van een minderjarige verzameld worden, heeft de wettelijke vertegenwoordiger van die minderjarige de mogelijkheid om privacy@1-2-3.com te raadplegen om die gegevens recht te zetten, te wijzigen of te verwijderen.